موجودات اقیانوسها را در نزدیک خود لمس کنید

دیوار های حبابدار با نورپردازی RGB کوسه باله سیاه | Blacktip Shark نام علمی این کوسه Carcharhinus limbatus می باشد و از کوسه باله سیاه کوچک مرجانی متفاوت است.آن ها معمولا ۱٫۵ متر هستند.در طول فصل زادآوری که ماه فوریه و مارچ است، …